01970 623289

Staff

Meet the staff…

                           

Mae Vanessa wedi ymuno â thîm y cylch chwarae fel y rheolwr newydd. Mae Vanessa wedi gweithio mewn lleoliad Addysgol er 2004 ac wedi cael llawer o rolau yn y lleoliadau hyn. Mae Vanessa newydd gwblhau gradd sylfaen mewn Addysg Gynhwysol. Mae gan Vanessa hefyd CGC lefel 3 mewn gofal, dysgu a datblygiad plant. Mae Vanessa hefyd wedi cwblhau cwrs lleferydd ac iaith Elklan ar gyfer plant dan 5 oed. Mae gan Vanessa ddiploma lefel 3 ar gyfer Cymorth Arbenigol ar gyfer Addysgu a Dysgu mewn ysgolion

Vanessa has joined the playgroup team as the new manager. Vanessa has worked in Educational settings since 2004 and has had many roles within these settings. Vanessa has just completed a foundation degree in Inclusive Education. Vanessa also holds a level 3 NVQ in Children’s care, learning and development. Vanessa has also completed the Elklan speech and language course for under 5’s. Vanessa has a diploma level 3 for Specialist Support for Teaching and learning in schools.

 

Annette Bowen  – Cynorthwy-ydd cylch chwarae / Playgroup assistant

Mae Annette wedi gweithio yn y Cylch Meithrin ers Medi 2007. Mae Annette yn helpu gyda gwaith gweinyddol y cylch chwarae, ac yn gweithio gyda’r plant. Yn ei hamser yn cylch chwarae Padarn Sant, mae Annette wedi cwblhau ei Diploma Cenedlaethol BTEC yn y blynyddoedd cynnar. Mae Annette hefyd wedi ennill cymhwyster NVQ lefel 3 mewn gwaith chwarae.

Annette has worked in the Playgroup since September 2007. Annette is supports children in the Playgroup and PIC. In her time at St. Padarn’s Playgroup, Annette has completed her Btec National diploma in Early years. Annette has also gained and NVQ level 3 in play work.

Joanne Shipton – Cynorthwy-ydd cylch chwarae / Playgroup assistant

Mae Joanne wedi cyflawni ei Diploma lefel 3 CACHE mewn gofal plant ac addysg, ac ELKLAN lefel 3. Ar ôl gweithio yma ers hynny, mae Joanne yn arweinydd ystafell yn y cylch chwarae, 2 sesiwn yr wythnos. Mae Joanne hefyd yn gweithio fel gweithiwr cymorth 1:1 i blant ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae Joanne wedi cyflawni ei chymhwyster gwaith chwarae NVQ lefel 3.

Joanne has achieved her CACHE level 3 diploma in childcare and education, level 3 ELKLAN and level 3 play work. Having worked here since 201. Joanne has worked as a 1:1 support worker for children with additional learning needs, playgroup assistant and PIC.

Helen Vardy  – Cynorthwy-ydd cylch chwarae / Playgroup assistant

Dechreuodd Helen weithio yn cylch chwarae Padarn Sant ym mis Tachwedd yn 2013. Ers gweithio yma, mae Helen wedi ennill NVQ lefel 3 mewn gofal a datblygiad plant. Mae Helen hefyd wedi cael hyfforddiant mewn iaith a lleferydd gyda dan 5 oed-ELKAN. Mae Helen yn angerddol am iechyd a ffitrwydd plant-Mae’n mynychu cyrsiau sy ‘ n cael eu darparu gan blant cyn oed ysgol iach yn rheolaidd.

Helen began working at St. Padarn’s Playgroup in November in 2013. Since working here, Helen has gained her NVQ Level 3 in Childcare and development. Helen has also had training in Speech and language with under 5’s – ELKAN. Helen is passionate about children’s health and fitness – she regularly attends courses delivered by Healthy pre-schools.

Wiliam Davey – Cynorthwy-ydd cylch chwarae / Playgroup assistant

Mae Wiliam wedi gweithio yn y cylch chwarae ers Mai 2011, ac mae ‘ n wirfoddolwr brwd gyda DASH yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae Wiliam hefyd wedi ennill Diploma lefel 3 mewn gofal, dysgu a datblygiad plant. Mae wilaim hefyd wedi cwblhau ei NVQ lefel 3 mewn gwaith chwarae.

Wiliam has achieved his NVQ level 3 diploma in childcare and education, level 3 ELKLAN and level 3 play work. Having worked here since 2011. Wil has worked as a 1:1 support worker for children with additional learning needs and playgroup assistant.

Sarah Rees  – Cynorthwy-ydd cylch chwarae / Playgroup assistant

Mae Sarah wedi bod yn gweithio yn y cylch chwarae ers 2016. Mae Sarah wedi ennill ei CACHE lefel 3 mewn gofal, dysgu a datblygiad plant.

Sarah has achieved her CACHE level 3 diploma in childcare and education and level 3 ELKLAN. Having worked here since 2016. Sarah has worked as a 1:1 support worker for children with additional learning needs and playgroup assistant.