01970 623289

Staff

Meet the staff…

                             

Mrs Rebecca Evans – Manager / Rheolwraig

Rebecca has gained a BA(hons) Early childhood in 2017 and has previous experience of regular volunteering and working in primary schools. Rebecca is extremely passionate about child development and supporting those with additional learning needs. Rebecca is working towards a early years practitioners status.

Mae Rebecca wedi ennill gradd BA (Anrh) yn astudio Plentyndod Cynnar yn 2017 ac mae ganddi brofiad blaenorol o wirfoddoli’n rheolaidd a gweithio mewn ysgolion cynradd. Mae Rebecca yn angerddol iawn am ddatblygiad plant ac am gefnogi plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae Rebecca yn gweithio tuag at statws ymarferwyr blynyddoedd cynnar.

Annette Bowen  – Cynorthwy-ydd cylch chwarae / Playgroup assistant

Mae Annette wedi gweithio yn y Cylch Meithrin ers Medi 2007. Mae Annette yn helpu gyda gwaith gweinyddol y cylch chwarae, ac yn gweithio gyda’r plant. Yn ei hamser yn cylch chwarae Padarn Sant, mae Annette wedi cwblhau ei Diploma Cenedlaethol BTEC yn y blynyddoedd cynnar. Mae Annette hefyd wedi ennill cymhwyster NVQ lefel 3 mewn gwaith chwarae.

Annette has worked in the Playgroup since September 2007. Annette is supports children in the Playgroup, and also assists with the playgroup’s administration work. In her time at St. Padarn’s Playgroup, Annette has completed her Btec National diploma in Early years. Annette has also gained and NVQ level 3 in play work.

Emma Pugh – Cynorthwy-ydd cylch chwarae / Playgroup assistant

Mae Emma wedi gweithio yn cylch chwarae Padarn Sant ers Medi 2010. Mae hi wedi cwblhau NVQ lefel 3 mewn gofal a datblygiad plant. Mae Emma yn gweithio tuag at NVQ lefel 3 mewn gwaith chwarae. Mae Emma yn greadigol iawn ac yn mwynhau sesiynau yn yr ysgol goedwig.

Emma has worked at St Padarn’s Playgroup since September 2010. During the morning sessions, Emma is our room leader. She has completed an NVQ level 3 in child care and development. Emma is working towards her NVQ level 3 in Play work.

Joanne Shipton – Cynorthwy-ydd cylch chwarae / Playgroup assistant

Mae Joanne wedi cyflawni ei Diploma lefel 3 CACHE mewn gofal plant ac addysg, ac ELKLAN lefel 3. Ar ôl gweithio yma ers hynny, mae Joanne yn arweinydd ystafell yn y cylch chwarae, 2 sesiwn yr wythnos. Mae Joanne hefyd yn gweithio fel gweithiwr cymorth 1:1 i blant ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae Joanne wedi cyflawni ei chymhwyster gwaith chwarae NVQ lefel 3. 

Joanne has achieved her CACHE level 3 diploma in child care and education, and level 3 ELKLAN. Having worked here since, Joanne is room leader in Playgroup, 2 sessions a week. Joanne also works as a 1:1 support worker for children with additional learning needs. Joanne has achieved her NVQ level 3 Play work qualification. 

Helen Vardy  – Cynorthwy-ydd cylch chwarae / Playgroup assistant

Dechreuodd Helen weithio yn cylch chwarae Padarn Sant ym mis Tachwedd yn 2013. Ers gweithio yma, mae Helen wedi ennill NVQ lefel 3 mewn gofal a datblygiad plant. Mae Helen hefyd wedi cael hyfforddiant mewn iaith a lleferydd gyda dan 5 oed-ELKAN. Mae Helen yn angerddol am iechyd a ffitrwydd plant-Mae’n mynychu cyrsiau sy ‘ n cael eu darparu gan blant cyn oed ysgol iach yn rheolaidd.

Helen began working at St. Padarn’s Playgroup in November in 2013. Since working here, Helen has gained her NVQ Level 3 in Child care and development. Helen has also had training in Speech and language with under 5’s – ELKAN. Helen is passionate about children’s health and fitness – she regularly attends courses delivered by Healthy pre-school’s.

Wiliam Davey – Cynorthwy-ydd cylch chwarae / Playgroup assistant

Mae Wiliam wedi gweithio yn y cylch chwarae ers Mai 2011, ac mae ‘ n wirfoddolwr brwd gyda DASH yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae Wiliam hefyd wedi ennill Diploma lefel 3 mewn gofal, dysgu a datblygiad plant. Mae wilaim hefyd wedi cwblhau ei NVQ lefel 3 mewn gwaith chwarae.

Wiliam has worked in the Playgroup since May 2011, and is a keen volunteer with DASH during the school holidays. Wiliam has also gained a Level 3 diploma in Child care, learning and development. Wilaim has also completed his NVQ level 3 in Play work.

Sarah Rees  – Cynorthwy-ydd cylch chwarae / Playgroup assistant

Mae Sarah wedi bod yn gweithio yn y cylch chwarae ers 2016. Mae Sarah wedi ennill ei CACHE lefel 3 mewn gofal, dysgu a datblygiad plant.

Sarah has been working in the Playgroup since 2016. Sarah has achieved her CACHE level 3 in Child care, learning and development.