new-logo-oct

 Amseroedd agor a ffioedd ar gyfer Cylch chwarae Padarn Sant

Rydym yn cynnig 2 sesiwn bob dydd yn ystod tymor yr ysgol ac mae ein hamseroedd agor a’n ffioedd fel a ganlyn. Sgroliwch i lawr i gael fwy o wybodaeth.

Opening Times and Fees for St Padarn’s

We offer 2 sessions daily during school term time and our opening times and fees are as follows. Scroll down for information on funding available to you.

Mornings

08.30 – 12.00 at £15.75

All day

8:30 – 15.30 at £31.50

Afternoons

1.00pm – 3.30pm at £11.25

Pick ups and drop offs available

Holiday Club

Not available at the moment

Ymgatrefu ~ Settling in

Mae croeso i rieni sy’n ymgartrefu yn y plant newydd aros gyda ‘ u plentyn am ddim mewn sesiynau ymgartrefu cyn y dyddiad cychwyn gofynnol. Rydym yn hapus i chi gymryd cymaint o sesiynau ag sydd eu hangen arno i ymgartrefu a theimlo’n hyderus i gael ei adael gyda ni.

Parents of new children are welcome to stay with their child for free of charge settling in sessions before the required start date. We are happy for you to take as many sessions as needed for him/her to settle in and feel confident to be left with us.

Due to Covid 19 we are unfortnately unable to offer our usual settling in sessions, but please contact us to arrange a one to one family settling in session outside of our usual opening times.

Cyllid sydd ar gael i chi  ~ Funding available to you

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ariannu lleoedd ar gyfer pob plentyn o ‘ r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed am gyfnod o flwyddyn. Mae ‘ r cyllid yn talu am ddwy awr gyntaf y sesiwn, ac eithrio ‘ r clwb cinio. Rydym yn rhan o ‘ r fenter Dechrau’n Deg sy’n cynnig lleoedd wedi’u hariannu i blant rhwng 2-5 oed. Am wybodaeth bellach ffoniwch 0300 123 7777

Isafswm archebu yw 2 sesiwn. Cysylltwch â’r cylch chwarae i ganfod y sesiynau sydd ar gael ar hyn o bryd. Dilynwn holl wyliau ysgol a diwrnodau HMS Athrofa Padarn Sant.

The Welsh Assembly government fund places for all children from the term following their third birthday for a period of one year. The funding covers the cost of the first two hours of the session excluding Lunch club.

We are part of the Flying Start initiative that offers funded places for children aged 2-5. For further information call 0300 123 7777.

Minimum booking is 2 sessions. Please contact the Playgroup to ascertain current availability of sessions. We follow all St Padarn’s School holidays and inset days.