new-logo-oct

 Amseroedd agor a ffioedd ar gyfer Cylch chwarae Padarn Sant

Rydym yn cynnig 3 sesiwn bob dydd yn ystod tymor yr ysgol ac mae ein hamseroedd agor a’n ffioedd fel a ganlyn. Sgroliwch i lawr i gael fwy o wybodaeth.

Opening Times and Fees for St Padarn’s

We offer 3 sessions daily during school term time and our opening times and fees are as follows. Scroll down for information on funding available to you.

Mornings  08.30 - 12.00 at £18.20
All Day  8:30 – 15.30 at £36.40
Afternoons  1.00pm - 3.30pm at £13.00

Pick up and drop off offered if available

Ymgatrefu ~ Settling in

Mae croeso i rieni sy’n ymgartrefu yn y plant newydd aros gyda ‘ u plentyn am ddim mewn sesiwn ymgartrefu cyn y dyddiad cychwyn gofynnol. R

Parents of new children are welcome to stay with their child for free of charge settling in session before the required start date. 

Cyllid sydd ar gael i chi  ~ Funding available to you

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ariannu lleoedd ar gyfer pob plentyn o ‘ r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed am gyfnod o flwyddyn. Mae ‘ r cyllid yn talu am ddwy awr gyntaf y sesiwn, ac eithrio ‘ r clwb cinio. Rydym yn rhan o ‘ r fenter Dechrau’n Deg sy’n cynnig lleoedd wedi’u hariannu i blant rhwng 2-5 oed. Am wybodaeth bellach ffoniwch 0300 123 7777

Isafswm archebu yw 2 sesiwn. Cysylltwch â’r cylch chwarae i ganfod y sesiynau sydd ar gael ar hyn o bryd. Dilynwn holl wyliau ysgol a diwrnodau HMS Athrofa Padarn Sant.

The Welsh Assembly government fund places for all children from the term following their third birthday for a period of one year. The funding covers the cost of the first two hours of the session excluding Lunch club.

We are part of the Flying Start initiative that offers funded places for children aged 2-5. For further information call 0300 123 7777.

Minimum booking is 2 sessions. Please contact the Playgroup to ascertain current availability of sessions. We follow all St Padarn’s School holidays and inset days.