new-logo-octCylch chwarae Padarn Sant, Clwb ar ôl ysgol a clwb gwyliau ~ St Padarn’s Playgroup.

Mae cylch chwarae Padarn Sant yn elusen sydd â’r nod o ddarparu addysg ynghyd â gweithgareddau wedi’u cynllunio, gan ddilyn themâu ac annog chwarae rhydd. Rydym yn ceisio paratoi plant i ‘ r ysgol tra ‘ n cofleidio eu hanghenion unigol trwy gyfrwng y Gymraeg a ‘ r Saesneg. Gyda chwarae y tu allan a dan do, byrbrydau, gweithgareddau wedi’u cynllunio a chwarae rhydd, i gyd wedi’u trefnu ym mhob sesiwn, gallwch fod yn dawel eich meddwl bod eich plentyn yn tyfu, yn dysgu ac yn cael hwyl ac yn bwysicaf oll yn derbyn gofal.

St Padarn’s Playgroup is a charity that aims to provide education combined with planned activities, following themes and encouraging free play. We try to prepare children for school whilst embracing their individual needs through the medium of English and Welsh. With outdoor and indoor play, snacks, planned activities and free play, all scheduled into each session, you can be assured that your child is growing, learning and having fun and most importantly being cared for.

 

Mwy o gwybodaeth ~ More information

Sefydlwyd y cylch chwarae 40 o flynyddoedd yn ôl ac mae ganddo hanes hir o ddarparu gofal plant fforddiadwy o ansawdd uchel. Rydym wedi cofrestru gyda CIW, ar gyfer gofal dydd llawn, ond yn gweithredu fel gofal sesiynol. Mae gennym yswiriant llawn drwy Early years Wales ac rydym yn cael ein trefnu a’n rhedeg gan bwyllgor etholedig o rieni. Gallwn ddarparu gofal i uchafswm o 19 o blant 2 oed hyd at a cynnwys 12 mlwydd oed. Cymhareb lleiafswm o 1:4 ar gyfer oedran 2 flynedd a 1:8 ar gyfer 3.

Mae croeso i chi drefnu ymweliad yn ystod un o’n sesiynau i gael gwybod beth rydym yn ei wneud a beth y gallwn ei gynnig i’ch plentyn. Trwy anfon eich plentyn i Cylch Padarn Sant, byddwch yn awtomatig yn dod yn aelodau o’r elusen sy’n rhedeg y cylch chwarae. Rydym yn annog pob rhiant i ymwneud cymaint â phosibl â rhedeg y cylch chwarae a, lle bo hynny ‘n bosibl, yn ymuno a’r Pwyllgor. Mae eich cyfraniad yn hanfodol i barhau i redeg y cylch chwarae. Ar hyn o bryd mae gennym bwyllgor gweithgar sy’n cyfarfod yn rheolaidd i drafod y rhedeg, anghenion addysgol o ddydd i ddydd ac anghenion busnes parhaus y cylch chwarae.

The Playgroup was established 40 years ago and has a long history of providing high quality affordable childcare. We are registered with CIW, for full day care though operating as sessional care. We are fully insured through the Wales Pre-School Playgroup Association and are organised and run by an elected committee of parents. We can provide care for a maximum of 19 children aged 2 years to school age at a minimum ratio of 1:4 for age 2 years and 1:8 for 3+. 

Please feel free to arrange a visit during one of our sessions to find out what we do and what we can offer your child.

By sending your child to St Padarn’s you will automatically become members of the charity that runs the Playgroup. We encourage all parents to be as involved as possible with the running the Playgroup and where possible join the committee. Your contribution is vital to the continued running of the Playgroup. We currently have an active committee that meet regularly to discuss the day to day running, educational needs and the on-going business needs of the playgroup.

 

Anghenion arbennig? Additional needs?

Rydym yn gweithio gyda help llaw i roi cymorth ychwanegol i blant. Mae gennym nifer o staff sydd wedi’u hyfforddi gan ELKLAN a byddant yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i aelod o staff sydd â’r sgiliau i weddu i anghenion eich plentyn.

We work with helping hand to provide additional support for children. We have a number of staff that are ELKLAN trained and will work with you to find a staff member with the skills to suit your child’s needs.

http://www.elklan.co.uk/

Yn cylch chwarae Padarn Sant, rydym yn dilyn y Cyfnod sylfaen ac yn gweithio’n agos gyda’r awdurdod addysg lleol i fonitro cynnydd pob plentyn 3 oed.

At St Padarn’s playgroup, we follow the Welsh Assembly Governments foundation stage and work closely with the local education authority to monitor the progress of all 3+ children.

Read more about the Welsh Government’s Foundation Phase guidance.

Mae adroddiad arolygu diweddaraf Cylch Padarn Sant i’w weld ar:

St Padarn’s Playgroup’s latest Estyn inspection report can be found at:

http://www.estyn.gov.uk/english/provider/6679115/

Gellir dod o hyd i arolygiad diweddaraf Padarn Sant CIW ar:

St Padarn’s Playgroup’s registration and most recent CIW inspection report can be found at:

CSSIW

Monitro Cynnydd ~ Progress Monitoring

Rydym yn asesu’r holl blant sy’n derbyn unrhyw gyllid. Os yw’r rhieni’n dymuno gweld y cofnodion hyn, mae croeso iddynt weld taflen eu plentyn drwy drefnu amser addas gydag arweinydd y cylch chwarae.

We assess all the children who are receiving any funding. If parents wish to see these records they are welcome to see their child’s sheet by arranging a suitable time with the Playgroup leader.

Activities

Mae gweithgareddau’r cylch chwarae’n amrywiol ac yn symbylol ac yn cynnwys chwarae y tu allan ar ein buarth chwarae, tywod, dŵr, teganau adeiladu, paentio, gludo, storïau a chanu. Rydym hefyd yn trefnu ymweliadau ac ymwelwyr bob tymor.Os hoffech wybod mwy am yr hyn y bydd eich plentyn yn ei wneud yn y cylch chwarae, dewch i sesiwn a gweld y plant yn chwarae. Rydym yn dilyn fframwaith cyfnod sylfaen LlCC fel ein cwricwlwm, ac yn ceisio treulio llawer o amser yn gwneud gweithgareddau awyr agored.

Cymraeg neu Saesneg nid eich iaith gyntaf? Rydyn ni’n hapus i geisio dysgu ychydig o eiriau sylfaenol i helpu’ch plentyn i deimlo bod croeso iddyn nhw. Rydym yn defnyddio amwynderau lleol gymaint â phosibl gyda thripiau i’r Llyfrgell, coetir lleol a pharc mor aml ag y gellir eu trefnu.

Playgroup activities are varied and stimulating and include outdoor play on our own playground, sand, water, construction toys, painting, gluing, stories and singing. We also arrange visits and visitors each term. If you wish to find out more about what your child will do in Playgroup please come along to a session and see the children at play. We follow the WAG Foundation phase framework as our curriculum, and try to spend a lot of time doing outdoor activities.

Welsh or English NOT your first language? We are happy to try and learn a few basic words to help your child feel welcome. We use local amenities as much as possible with trips to the library, local woodland and park as often as can be arranged.